PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH I KOMANG SIMPEN

MADAYA CORAH

olih: I Komang Simpen

Tegarang kenehang apang melah

Kocap iraga idup di gumi ané linggah

Hasil buminé malimpah

Tusing telah-telah

Sakéwala suba sinah

Idup iragané  kéweh

Tambis-tambis tusing payu meli uyah

Kéweh

Ulian jadma pongah

Pongah madaya corah

Ngulah élah

Nongos di kantor méwah

Masebeng sumringah

Geginané mamunyah

Telah….telah….

Pipis rakyaté katadah

 

 

KORUPSI

olih: I Komang Simpen

Untung pedidi tusing nyak rugi

Ngisinin géngsi

Apang  ia setata happy

Ento suba dadi tradisi

Di sisi kisi-kisi

Di tengah saling gisi

apang kantongé misi

 

Korupsi…

Ento butakala di jaman réformasi

Nanging enu masi ada kanti jani

Nyansan ngebekang nguugang gumi

Ia ada di keneh pedidi

ngalahang hati nurani

 

Korupsi…

Ento suba dadi kutun gumi

keneh lek suba sing ada di hati

 

Mulat sarira tur éling ring Widhi

Apang jagaté rahayu sutrepti

Korupsiné lebur ka ibu pertiwi

 

I Komang Simpen

embas ring Waringin, 10 Mei 1972, dados mahasisia semester VII ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura