Kategori Karya Mahasiswa

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI KOMANG WAMING SALI

9 Oct 2019    Karya Mahasiswa

SASULUH KARMA olih: Ni Komang Waming Sali Pipis sing mapeluh Ngalih pipis ulian aluh Setata nyemak gaé aluh Tuah nguluk-nguluk anak tuyuh Sing taen ngelah keneh ané inguh   Jani idup di mercapada sing tuyuh Di  pademé lakar pesu peluh Ngayahang karmané ané tuyuh-tuyuh Mata masuluh, limané masuluh Sirah masuluh, makejang masuluh To karma, demen […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI LUH PUTU ARI ASTINI

9 Oct 2019    Karya Mahasiswa

MALINGEB olih: Ni Luh Putu Ari Astini Dayané corah tur momo Nyisik…nyisik…nyisik… Mamesik natah linggah Duh! Dayané corah Nguberin keneh Dayané momo Ngulurin indriya Jani malingeb! Mabalik, sengsara di kerangkéng besi!   MANAS olih: Ni Luh Putu Ari Astini Manasé manis Manis manasé Majempong raja, kulitné kuning jegég Manasé manis Manis manasé Dadi gelungan raja, […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH I WAYAN BUDIASA

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

ISIN GUMI (1) olih: I Wayan Budiasa Kenyemné manis Munyiné masih manis Masepuk buka mesin  diésel baangin solar Ngrépét buka apiné gedé téngkobin baan uyah   Pipis… Anaké buta ulian pipis Anaké buduh ulian pis Pipisé buka bukit ngaénang kenehné tis   Jemak? Tusing ngitungang pipis gelah braya Tusing ngitungang pipisé gelahang negara Né kenehang […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH I PUTU DIARSANA

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

SULUH PEJABATÉ MANGKIN olih: I Putu Diarsana Idup di jamané jani Jaman sané katah kabaos Jaman kaliyuga Ané selem bisa dadi putih Ané putih bisa dadi selem Makasami campah Tengah kelawan sisi Tusing ada misi Tusing karuan beneh Tusing karuan pelih Ané joh ngenahné luung Ané di muncuk cunguhé tusing mebo Liunan taluh semuuk Tusing […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH I G.A. DELIYANA UTAMI

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

PALING ULIAN PIPIS oleh: I G.A. Deliyana Utami Makejang paling ulian pipis Paling sing ngelah pipis Di kenehné tuah pipis Pegaéané tuara bakat jemak ulian pipis Engsap kén piteket rerama Engsap kén dharma Engsap kén agama Engsap kén braya Ada né korupsi Ada né kolusi Ada né népotisme Makejang ulian pang énggal ngelah pipis   […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI MADE PUSPAYANTI

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

JATMA KORUPSI olih: Ni Made Puspayanti Korupsi … Akéh jatmané sané korupsi Mekada rakyaté sengsara Mekada rakyaté tiwas Mekada pejabaté sugih Korupsi laksana sané jelé Laksana sané momo corah Sané ngranaang jagaté uug Ulian ulah pejabaté sané korupsi Ngiring berantas korupsi     MELED MAGAÉ olih: Ni Made Puspayanti Sesai titiang ka carik Nulungin bapan […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI KOMANG ARI UTAMI

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

SANG MENTRI olih: Ni Komang Ari Utami Sang Mentri Kebaos pejabat tinggi Makudang braya mabéla mati Ulian  orasi apang maan suara tinggi Sang Mentri Dija jani mangungsi janji Disubané mabukti dadi pilihan rakyat sami Buka layahé tanpa tulang aluh baan ngitukang Sang Mentri Panganggoné sarwa bungah Kedudukanné di tongosé melah Tusing inget rakyatné jani  melarat […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI KOMANG MINIASIH

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

KORUPTOR #1 Olih: Ni Komang Miniasih Nika sané madué jabatan Malinggih ring ajeng podium Munyiné paling kagugu Kocap kemu-mai masepatu baru Nganggo jas lan dasi Malancaran kemu mai Nglindeng ka dura negara sabilang wai Saget lepet nasibné Ulian maling pipis rakyat Ané maling tusing nak lén Tuah i koruptor Jani mejuk bayuné ngetor Negak di […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH I KOMANG SANTIKA

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

KORUPSI Olih:  I Komang Santika Mula saja masebeng manis Kema mai ngaba barang né malengis Apang setata idup nagih tis Kanti nyemak gaé mapipis   Lega….? Lega keneh cainé né jani Tusing kéh makeneh gati Ulian dot ngaba férari Kanti nyemak gaé korupsi   Sakit…. Sakit kenehé né jani Ulian ninggalin pamerintahé iteh ngastiti Liu […]

Selengkapnya…

PUISI TEMA “ANTIKORUPSI” OLIH NI PUTU ARTIASIH

8 Oct 2019    Karya Mahasiswa

JRO KETUT Olih: Ni Putu Artiasih Jro Ketut … Napi sujatiné kaalih Napiké wantah pipis lebih Sing ngarasa pelih Sing takut sing jerih Kipak-kipek tolah-tolih Ngalih selah ngaku tindih Kasa-kisi laut korupsi malih Madasar pongah Nyetir mobil kelas mewah Yén pesu ngenah méwah Tusing nyak kalah Jeléké saputin bungah Bungah ngenah melah Ané melah pang […]

Selengkapnya…